esocietyplatform.nl

eSociety Platform

Volg het eSociety Platform op Facebook

Volg het eSociety Platform op Twitter

Inloggen kennisbank

       

Sitemap

       

Contact

Share

|

vene massaažmiks jääda eestisseritalin eestipõlva edu keskuseia jõulud tondikakul treilersõna snäkk veri kiiverkus asub kodarluuvõru toitlustuskohadironman eestibuss 126 sõiduplaan

Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamine – Riigi Teataja

JÕGEVA VALLA ÜLDPLANEERING EESSÕNA Jõgeva valla üldplaneeringu koostamise aluseks on Jõgeva Vallavolikogu 14. detsembri 1995. a otsus nr 63 «Jõgeva valla üldplaneeringu algatamine», millega algatati üldplaneeringu koostamine. Planeering valmis Jõgeva Vallavalitsuse ja FIE Anne Örd’i koostööna, vaid strateegiline keskkonnamõju

Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamine

Üldplaneering kui valla strateegiline dokument koostati eeskätt avalikust huvist lähtuvalt. Dokumendi koostas Rapla Vallavalitsus koostöös kohalike elanike, maaomanike, vallavolikogu liikmete ja komisjonidega, erinevate ametkondade ja spetsialistidega.

Üldplaneering - Tabivere Vallavalitsus

jõgeva valla üldplaneering
Ref A: A5B00C70811D45E1B410B9579593E99B Ref B: DNAEDGE0119 Ref C: 2020-10-23T17:45:41Z

xn--jgeva-dua.ee

jõgeva valla üldplaneering
PAJUSI VALLA ÜLDPLANEERING ENTEC AS, ARHITEKTUURI Pajusi vald paikneb Jõgeva maakonna loodeosas, piirneb ida poolt Jõgeva valla, lõuna poolt Põltsamaa valla ning loode poolt Järvamaa Koigi ja põhjast Koeru vallaga. Valla keskus - Kalana - asub 10 km Põltsamaalt, 25 km Jõgevalt, 65 km Tartust ja 130 km

Üldplaneering - Põltsamaa vald

ÜLDPLANEERING. Toila valla üldplaneeringu eelnõu (üldplaneeringu eelnõu lk 33, 34 korrigeeriti 15.07.2020 tabeli vormistust) Põhikaart. Kohtla-Nõmme alev Toila alevik Voka alevik . TOILA VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE. KSH hindamise aruande eelnõu Lisa 1 Planeeringu lähteseisukohad ***** Toila

Üldplaneering - Kanepi vald

jõgeva valla üldplaneering
Torma valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs. Torma Vallavalitsus 2008 Töö nr 958/07 11 1.3 Ülevaade Eesti, Jõgeva maakonna ja Torma valla kehtivatest arengudokumentidest 1.3.1 Üleriigiline planeering Eesti 2010

JÕGEVA LINNA, JÕGEVA VALLA, PALAMUSE VALLA JA …

Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele.

Üldplaneering - Toila Vallavalitsus

Tabivere valla üldplaneering 12.01.17 Tabivere Vallavalitsus algatas 18. detsembril 2012 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 52 Tabivere valla üldplaneeringu ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise.

PAJUSI VALLA ÜLDPLANEERING vastu võetud 26.02.1998

Mäksa valla üldplaneering. Haldusotsus valla üldplaneeringu kehtestamisest. Kehtestamise teade ajalehes Postimees - Seletuskiri - Kaart 1 "Maa- ja veealade üldised kasutustingimused" M 1:20 000 - Kaart 1.1 "Melliste tiheasustusala" M 1:5000 - Kaart 1.2 "Kaagvere tiheasustusala" M 1:5000

Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamine – Riigi Teataja

jõgeva valla üldplaneering
Kehtestada Jõgeva valla üldplaneering (lisatud*). 2. Määrus jõustub 27. jaanuaril 2004. Aivar Kokk Volikogu esimees *määruse lisaga saab tutvuda Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis.

TORMA VALLA ÜLDPLANEERING

jõgeva valla üldplaneering
Tabivere valla üldplaneering Jõgeva maakond Seotud kultuur Töö nr: 57YP13 Muinsuskaitse tegevusluba E 115/2004 . 57ÜP13 Tabivere valla üldplaneering OÜ Artes Terrae, AB Artes Terrae OÜ Tellija: Tabivere Vallavalitsus Projekti juht: Heiki Kalberg

Tabivere valla üldplaneering

Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide pealkirjadest. Täpne otsing; Liigitus. Süstemaatiline liigitus; Kronoloogia; Eurovoc; KOV määruste valdkondlik liigitus

Üldplaneering - Kastre vald

jõgeva valla üldplaneering
JÕGEVA LINNA, JÕGEVA VALLA, PALAMUSE VALLA JA TORMA VALLA ÜHINEMISLEPING Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald (edaspidi nimetatud ühinevad üldplaneering) vastuvõtmisel ning piirkonna seisukohalt oluliste otsuste tegemisel küsitakse eelnevalt kogukonnakogu arvamust. 5.11. Kogukonnakogu statuut töötatakse välja

Üldplaneering - Rapla vald

jõgeva valla üldplaneering
Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69. Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020.

Jõgeva valla üldplaneering

eEnergy

eEnergy >

eTown

vene massaaž

eTown

miks jääda eestisse

eTown

ritalin eesti

eTown

põlva edu keskus

eTown

eia jõulud tondikakul treiler

eTown

sõna snäkk veri kiiver

eTown

kus asub kodarluu

eTown

võru toitlustuskohad

eTown

ironman eesti

eTown

buss 126 sõiduplaan

eHealth

eHealth >

eEducation

eEducation >

eGovernment

eGovernment >

eBusiness

eBusiness >

eEntertainment

eEntertainment >

eEnergy

eEnergy >

1
2
3
3
3

Over ons >

Ga naar events >